Deel deze pagina:
0/0

Nieuws

Interview

afspelen
afspelen

Aan het woord

Rien Jaspers, instructeur

“Er is hier absoluut veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Verder specialiseren bijvoorbeeld. De wil van de organisatie is er zeker. Dat ervaar ik als erg prettig. Ik heb bijvoorbeeld rekentrainingen gevolgd, maar ook geleerd hoe het loopbaanleren eruitziet. En het leuke is dat je alles direct kunt toepassen.” 

Voorzitter van de Raad van Toezicht (ROC de Leijgraaf – Oss/Veghel/Cuijk)

Veghel/ Cuijk/ Oss, vacaturenummer 977

ROC DE LEIJGRAAF ZOEKT EEN VOORZITTER VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Gezien het overweldigende aantal reacties wordt deze vacature per 18 maart 2019 (tijdelijk) gesloten.

Korte omschrijving ROC de Leijgraaf

ROC de Leijgraaf is een onderwijsorganisatie die in de regio’s Oss, Veghel en Cuijk middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en  onderwijstrajecten voor volwassenen en bedrijven verzorgt.
Bij ROC de Leijgraaf  werken ruim 600 medewerkers die in één van de voornoemde plaatsen opleidingen verzorgen of die vanuit een centrale locatie ondersteunende diensten verlenen (Student Services, Bedrijfsvoering en Financiën & Control). De onderwijsinstelling bedient jaarlijks 5.500 studenten en cursisten en kent een omzet van ruim 48 miljoen euro. Meer informatie over ROC de Leijgraaf kunt u onder andere vinden op www.leijgraaf.nl.

Missie, visie & strategie van ROC de Leijgraaf – ‘de regio is ons klaslokaal’

Voor de Leijgraaf staat goed onderwijs boven alles. Beroepsopdrachten en praktijksituaties die oplopen in complexiteit en diversiteit vormen voor onze studenten de beste leerschool om zich te ontwikkelen. Als professional én als mens. Het aanleren van kennis en vaardigheden is daarbij ondersteunend. Praktijkgericht onderwijs met een op de regio afgestemd portfolio: dát is ons onderscheidend vermogen. Daarom ook richten we ons op de pijlers: food, lifestyle, health en technology.

Vanuit onze kernwaarden zijn we verbindend, ambitieus en nieuwsgierig. Belangrijk onderliggend vertrekpunt voor ons hele doen en laten is dat De Leijgraaf een school is waar elke student telt. Dus hebben studenten behoefte aan meer uitdaging? Dan zorgen we daarvoor. Maar natuurlijk zijn we er ook voor studenten die juist wat extra ondersteuning nodig hebben. Ook daar is bij ons alle ruimte voor. Zo helpen we elke student bij het behalen van vereiste kwalificaties, bij het zich vormen als persoon en bij het ontwikkelen van zijn of haar zelfstandig leer- en ontwikkelvermogen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en op de algemene gang van zaken bij ROC de Leijgraaf en de met haar verbonden vennootschappen. Dat toezicht vindt integraal plaats (onderwijs, HR, financiën en control, ICT, facilitair en communicatie). Het College van Bestuur bestuurt ROC de Leijgraaf en de met haar verbonden vennootschappen.

De Raad laat zich uitgebreid door het CvB informeren over interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor ROC de Leijgraaf. Belangrijke besluiten zoals begrotingen en (meer jaren-) beleidsplannen van het CvB worden ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT. Daarnaast vervult de Raad zijn rol als werkgever door de leden van het CvB te benoemen, hun functioneren te bespreken en eventueel te schorsen en te ontslaan. Een derde rol van de Raad van Toezicht is die van adviseur. De RvT staat het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord voor het College. De Raad van Toezicht kent drie commissies: onderwijscommissie, auditcommissie en remuneratiecommissie. Met name in de onderwijs- en auditcommissie komt de adviesrol van de Raad tot uiting. De Raad komt circa zes keer per jaar bijeen voor overleg met het College van Bestuur. De commissies komen twee tot vier keer per jaar bijeen. Daarnaast wordt door een delegatie van de RvT twee keer per jaar overlegd met de ondernemingsraad en één keer per jaar met de studentenraad. De Raad voert haar taken uit conform de governance code van de sector, de statuten en relevante reglementen. De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen ten hoogste eenmaal worden herbenoemd. Wij streven naar een Raad van Toezicht met maximaal 7 leden.

Profiel Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat onder de raadsleden voldoende deskundigheid is met betrekking tot de doelstellingen van ROC de Leijgraaf en de met haar verbonden vennootschappen. Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van achtergronden, ervaringen en kwaliteiten. Het profiel van de Raad bevat de volgende aspecten:

 • Bestuurlijke ervaring: de Raad van Toezicht heeft bestuurlijke ervaring in (complexe) organisaties.
 • Kennis van beroepsonderwijs en educatie: Er is voldoende affiniteit met beroepsonderwijs en educatie, de doelstelling van het ROC en de branches waarvoor wordt opgeleid. De Raad beschikt over  inhoudelijke kennis en heeft ervaring met beroepsonderwijs en educatie. Dat wil zeggen kennis van strategische vraagstukken bij een ROC en gevoel voor de politieke en maatschappelijke context van het ROC.
 • Kennis van bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties: De Raad beschikt over ervaring in het bedrijfsleven en bij (semi-)publieke organisaties. De belangrijkste branches waarvoor wordt opgeleid, zijn vertegenwoordigd in de Raad.
 • Inhoudelijke kennis en ervaring: De Raad heeft verschillende maatschappelijke achtergronden en deskundigheden, waarbij onder meer gedacht wordt aan: onderwijskundige, financieel-economische, juridische, politieke, HRM, sociale en bedrijfskundige achtergronden.
 • Verankering in de regio: De Raad vormt een afspiegeling van het werkgebied in ruimtelijke zin. Leden van de Raad maken deel uit van regionale netwerken waardoor zij voeling houden met de regio en externe relaties versterken.
 • Vaardigheden leden: De leden van de Raad hebben ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur een onafhankelijke en kritische blik. Er wordt door de Raad voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur vanuit affiniteit met de doelstellingen en onderwijsfunctie van het ROC. Hierbij is er een juist evenwicht in betrokkenheid en de afstand die past bij de toezichthoudende functie. De leden van de Raad weten met informatie op afstand snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt in en rondom De Leijgraaf. De leden zijn gericht op het werken in teamverband en maken gebruik van elkaars kennis en kunde. De leden functioneren vanuit een besef van integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel.

Specifiek voor de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht wordt aanvullend aan volgende kwalificaties gedacht:

 • Vermogen om op natuurlijke wijze de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen en met name ook het proces te leiden van mening- en besluitvorming door de raad. Onder andere daartoe serieus voorbereiden en doorgronden van relevante stukken;
 • Tussentijds contact hebben met het College van Bestuur over de algemene gang van zaken en het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht (met name vaststellen van de agenda);
 • Overzicht en inzicht hebben ten aanzien van de taken en functie van Raad van Toezicht en College van Bestuur;
 • Eigenschappen en uitstraling hebben om voor uiteenlopende belanghebbenden (studenten, medewerkers en externen) te kunnen fungeren als eerste aanspreekpunt van de Raad van Toezicht;
 • In staat zijn om ROC de Leijgraaf en de Raad van Toezicht naar buiten toe te representeren;
 • In aansluiting bij de vereiste kwalificaties voor de Raad van Toezicht als totaal, ook individueel over voldoende bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteit en ervaring en strategisch denkvermogen beschikken.

 

 

 

Contactpersoon

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Peer van Summeren voorzitter CvB; telefoonnummer 088-0177093.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure neemt u contact op met Personeelsadvies; telefoonnummer 088-0178905.

 

Bij interesse in de functie kunt u uw sollicitatie met motivatie en CV vóór 18 maart 2019 sturen naar vacature@leijgraaf.nl onder vermelding van vacaturenummer 977.

 

 

Deel deze pagina:

Solliciteren

Je kunt je gegevens, brief en cv via e-mail sturen of hier invullen en uploaden. Zodra wij jouw sollicitatie hebben ontvangen, sturen wij je een ontvangstbevestiging.

LET OP: Gebruik in de bestandsnaam geen speciale lettertekens zoals á, ê of ò. Deze bestanden worden dan helaas niet correct ontvangen.